• Reklam

Çin Zulmünü Bir Yıldır Tek Başına Amsterdam'da ProtestoEdiyor

Hollanda'nın Başkenti Amsterdam’ın ünlü Dam meydanında bir yıldır ÇinyönetimitarafındanDoğuTürkistan'dakiMüslümanUygurTürklerineyapılanzulmüvesoykırımıaylardırtekbaşınaprotesto eden Hollanda‘da yaşayan UygurTürkü Abdurehim Gheniastığı fotoğraf ve yazılarla buraya gelen insanlara anlatmaya çalışıyor.

Çin Zulmünü Bir Yıldır Tek Başına Amsterdam'da ProtestoEdiyor

Hollanda'nın Başkenti Amsterdam’ın ünlü Dam meydanında bir yıldır ÇinyönetimitarafındanDoğuTürkistan'dakiMüslümanUygurTürklerineyapılanzulmüvesoykırımıaylardırtekbaşınaprotesto eden Hollanda‘da yaşayan UygurTürkü Abdurehim Gheniastığı fotoğraf ve yazılarla buraya gelen insanlara anlatmaya çalışıyor.

Çin Zulmünü Bir Yıldır Tek Başına Amsterdam'da ProtestoEdiyor
24 Haziran 2019 - 02:14

Biryıldır her CumartesivePazargünleri, kar, kış, sıcakvesoğukdemedenHollanda!nın Soest şehrindenkalkarak, Çin'inMüslümanUygurTürklerinesistematikuyguladığızulmüprotestoederken, azdaolsatehditleraldığınıveçoğunlukladuyarlıinsanlarınhaklıdavalarınadestekverdiklerinibelirtenAbdurehimGhenişöylekonuştu; ‘’ tümdünyanıngözüönündebirinsanlıkdramıvesoykırımyaşanıyor. GerekTürkdünyası, gerekse İslam dünyasıisebuzulmesessizkalıyor. Her günburaya gelen yüzlercedeğişikmilletleremensupkişiler, ÇinzulmühakkındabilgisahibioluyorveimzalarıylaÇin’iprotestoederekbanadestekoluyorlar.Bizhiçbirdineya da milletekarşıdeğiliz. BizsadeceDoğuTürkistan'dayaşananzulmüprotestoediyoruz.’’ dedi.
 
Dam meydanındakibirinciprotestoyılımünasebetiylebiretkinlikdüzenleyenAbdurehimGheni, DoğuTürkistan’ınöncedenözgürbirTürkdevletiolduğunuvevatandaşlarınındiniibadetlerinirahatlıklayerinegetirdikleriniveUygurTürkçesinirahatlıklakonuştıklarınıyaptığıaçıklamasında, UygurTürklerininyaşadığı ‘’DoğuTürkistan, 1949’da Çintarafındanişgaledildi. O tarihtengünümüzedinivediliyasaklanan3 milyondanfazlaMüslümanUygurÇindevletininoluşturduğutoplamakamplarındazulmevesoykırımatabiitutuluyor. Her geçengünnamuslarınıkorumayaçalışanmilyonlarcaUygurkadınıÇinvatandaşıerkeklerlezorlaevlendiriliyorveerkeklerikamplaragötürülenailelerekoryucuaileprojesiyleÇin’lierkekleryerleştiriliyor. Buvebunabenzeryapılanzulümleribuaraya gelen turistlereveyerlihalkaanlatarak,Uygurlarındramınıduyuruyorum.” diyekonuştu.
 
Abdurehim Gheni’ye destek vermek amacıyla Amsterdam’ın Dam meydanında bir basınaçıklamasıyapanUygurlarınsürgündekilideriRabiaKadir, uluslararasıtoplumun, DoğuTürkistan'dakiÇinzulmüneseyircikalmayadevamettiğinisöyleyerek: ‘’ İslam dünyasınınUygurlarasahipçıkmasınıistiyoruz. ÇinliyetkililerinUygurları, ibadetyerleridahil, topluolarakgördükleri her yerde sorgulamadanöldürdükleriniveUygurlukadınlarınkıyafetleriniyırttıklarınıvedünyanınbuzulme dur demesiniistiyoruz. Bizesahipçıkanvedavamızıkollayanvedestekleyenolanİslam ülkeleri var. Ancak, bunlarınkatkıvedestekleriyeterlideğildir. Hattabirçok İslam ülkesibenisınırlarınasokmuyorvegirmemeizinvermiyor. GünümüzdeABD’ninbaşıçektiğibirkısımBatıülkeleribizimproblemlerimiziledahayakındanilgilenmektedirler. GünümüzdeÇinekonomikolarakçokgüçlendivebugücükullanarakistediğinieldeediyor.  Eğerbütünhürvedemokratikülkeler,ekonomikçıkarlarınıönplanaalmanınyerine,insanhaklarıvedemokrasigibievrenselveinsanideğerleriöneçıkararakvebusorunlaraciddiolarakmüdahilolabildiğitaktirde, ÇinDoğuTürkistan’dayaşayanhalkımızakarşıbukadaracımasızolamazvezorbalık de yapamaz. DeğişikülkelerdeDoğuTürkistanlılarınyapmışolduğufaaliyetlerÇintarafından anti demokratikyollarlaengelleniyor. Butüretkinlileredestek veren herkeseteşekkürediyorum.’’ diyerekkonuşmasınıbitirdi.